Във връзка с вливането на Албена инвест холдинг АД в Албена АД, уведомяваме всички бивши акционери на Албена инвест холдинг АД, че в съответствие с чл.262ч ал.5 от ТЗ преобразуването беше регистрирано в Централен депозитар АД и съответният брой акции от капитала на Албена АД бяха разпределени по открити за целта лични сметки на всеки акционер в Централен депозитар АД.

Поради постъпили множество запитвания бихме искали да уведомим акционерите, че за да търгуват с тези ценни книжа на БФБ-София, те могат да сключат договор (ако вече нямат такъв) с лицензиран от КФН инвестиционен посредник, който за да извършва сделки със съответните акции, трябва да ги получи по клиентски сметки при себе си. За тази цел инвестиционен посредник отправя искане към Централен Депозитар за издаване на депозитарна разписка на съответния акционер, който впоследствие нарежда акциите да бъдат прехвърлени от личната му сметка в Централен депозитар АД по негова клиентска сметка при инвестиционен посредник. След приключване на тази процедура, акционерът вече може да дава нареждания/поръчки до своя инвестиционен посредник за извършване на сделки с акциите на БФБ-София. При този процес се дължат такси съгласно тарифата на Централен депозитар и съответния инвестиционен посредник.

По-долу може да намерите уведомления считани от 28.11.2016:

- Уведомление за изкупуване на акции

- Уведомление за промяна на акции