На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „АЛБЕНА” АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. „АЛБЕНА” АД е разкривало регулирана информация относно дружеството чрез „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД посредством системата EXTRI, като информацията може да бъде намерена на - www.x3news.com.

2. „АЛБЕНА” АД е разкривало информация към обществеността чрез електронната медия Инвестор.БГ – www.investor.bg. Регулираната информация, оповестявана от дружеството до КФН, БФБ-София АД и обществеността е публикувана и на електронната страница на „АЛБЕНА” АД - www.albena.bg

Официален документ може да изтеглите от ТУК.