УВЕДОМЛЕНИЕ

“АЛБЕНА” АД - к.к. Албена уведомява своите акционери, че от 20.08.2019 г. ще започне изплащане по банков път на полагащия се дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите за отчетната 2018 г., по следния начин:
- за акционерите – физически и юридически лица с клиентски подсметки при инвестиционен посредник (регистър Б на Централен депозитар), дивидентите ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата на "Централен депозитар"АД.
-за акционерите – физически лица с лични сметки в "Централен депозитар"АД /регистър А на Централен депозитар/, дивидентите ще се изплащат чрез клоновете и офисите на "Екпресбанк" АД в от 20.08.2019 година до изтичане на 5-годишния давностен срок, представяне на документ за самоличност.

"Албена" АД уведомява своите акционери, че на 22.06.2019 година се проведе Годишно общо събрание на дружеството. На събранието бяха представени акционери, притежаващи 3 038 824 броя акции с право на глас, представляващи 71,11 % от капитала на дружеството. Събранието прие следните решения:

За информация: к.к. Албена, Централно управление, офис 443,офис 219, тел. 0579 6-29-54, тел.0579 6-21-91

Уведомление: Изтеглете