Албена АД на основание чл. 1486 ЗППЦК съобщава, че на 28.11.2016 година в дружеството са входирани уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, обявяващи промени в акционерното участие на лица, притежаващи повече от 5% от капитала на Албена АД, които промени са в резултат на вливането на „Албена Инвест - Холдинг" АД в „Албена" АД, а именно:

За акционера УПФ Доверие, притежаващ 191 795 акции с право на глас преди преобразуването и 256 790 акции с право на глас след преобразуването, представляващи 6.0094% от капитала на Албена АД;

Албена Холдинг АД, притежаващо 2 309 584 акции с право на глас преди преобразуването и 2 708 614 акции с право на глас след преобразуването, представляващи 63.39% от капитала на Албена АД.

Официален документ може да видите от ТУК.