УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛБЕНА ХОЛДИНГ“ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

до акционерите на „Албена“ АД относно взети решения на редовното общо събрание на Дружеството

По силата на приетото на Общото събрание решение „Албена Холдинг“ АД (старо наименование „Албена 2000“ АД) уведомява своите акционери, че започва изплащането на дивидент за 2018 година, считано от 20.08.2019 година.

Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Експресбанк“ АД, в периода 20.08.2019 година – 20.08.2024 година.

Акционерите получават припадащия им се дивидент за 2018 година, намален с формираните за това публични задължения.

Във всички случай, изплащането на дивидент става след представяне на документ за самоличност.