Устав на дружеството

Последните промени в Устава на „Албена” АД бяха приети на Редовно Общо Събрание на акционерите, проведено на дата 26.06.2011 г. От регистрирали се акционери, притежаващи 3 399 503 броя акции с право на глас, представляващ и 82.01 % от капитала на дружеството, промените на устава бяха приети с 3 399 502 броя акции, гласували „против” нямаше, а гласували “въздържали се” – 1 брой акции. Промените на Устава на „Албена” АД бяха направени с цел синхронизирането му с последните изменения на действащата нормативна база в страната, влезли в сила в периода 2006-2010 година, уреждащи правния статут, правата и задълженията на Публичните акционерни дружества, посредством промени в норми от публичен характер на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Извлечение от протокола на проведеното редовно ОСА от дата 26.06.2011 г. с направените последни промени в Устава на „Албена” АД можете да намерите тук