"Приморско клуб" ЕАД

  • Приморско Клуб ЕАД
  • Приморско Клуб ЕАД
  • Приморско Клуб ЕАД
 
Предмент на дейност

В края на 2011 г. ваканционно селище Приморско се отдели от „Албена” АД с решение на ОСА и ще функционира като еднолично акционерно дружество „Приморско клуб” ЕАД, с предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки незабранени от закона. „Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

Контакти

  • Град Приморско п.к. 8180, кв Международен Младежки Център (ММЦ), Административна сграда ет.2
  • + 0550 30101

Управител: Никола Вълчанов
e-mail: valchanov@albena.bg
телефон: + 0550 30008
факс: + 0550 30006

хотел "Магнолиите"
Телефон: + 0550 30146
Факс: + 0550 30134
e-mail: lesmagnolias@albena.bg
Уебстраница: www.hotel-lesmagnolias.com