„Перпетуум мобиле БГ” АД

  • Перпетум Мобиле АД
  • Перпетум Мобиле АД
  • Перпетум Мобиле АД
 
Предмет на дейност

Дружеството е с предмет на дейност: проучване, финансиране, строителство и експлоатация на инсталации за оползотворяване на отпадъци; инсталации за производство на ел. енергия от отпадъци; производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса; производство на органична тор; произвоство и продажба на биогорива; производство, доставка и продажба на елементи и инсталации за производство на биогорива; консултантска, проектантска и инженерингова дейност в областта на възобновяемите енергийни източници.

През 2012 г дружеството стартира изграждането на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса. Първия проект на компанията включва изграждането на БиоГаз инсталация на принципа на анаеробното разграждане, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Местоположението на БиоГаз централата е местността “Момчил” в покрайнините на гр. Балчик. Произведената енергия ще бъде вложена в преработката на плодове и зеленчуци, предназначени, както за вътрешния пазар, така и за износ. Втората БиоГаз централа е предназначена да осигури по-добра енергийна независимост на курорта “Албена” и подобри заетостта в комплекса извън активния летен сезон. Общата планирана мощност към момента е 2 MW в две централи от по 1 MW всяка. И двата проекта са включени в програмата “Интелигентна Енергия Европа” на Европейския Съюз и са изключително иновативни за България. Добавена стойност след производството на БиоГаз има и произведената органична тор, която се връща във фермите произвели основната суровина – силажна царевица. Така на практика, производството не генерира отпадъци и е напълно щадящо околната среда.
„Албена“ АД притежава 90.09% от капитала на дружеството.

Контакти

Прокурист: Димитър Захаридов

На редовното общо събрание на акционерите на „Албена” АД, проведено на дата 18.05.2013 г. беше приет мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за сключване на договор за инвестиционен кредит между „Перпетуум мобиле БГ” и „ SG Експресбанк” за финансиране на инвестициите по първия проект на компанията в местност „Момчил”, в размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/ евро.