“Интерскай” АД

  • Интерскай АД
  • Интерскай АД
  • Интерскай АД
 
Предмет на дейност

“Интерскай” АД е с капитал, разпределен в 11 370 000 броя безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев. Капиталът на Дружеството е формиран от парична вноска в размер на 7 500 000 лева и непарична вноска в размер на 3 870 000 лева. „Албена” АД притежава 99,99 % от капитала на дружеството. Дружеството е пубично и акциите му са листнати на БФБ София. „Интерскай” АД се управлява от Съвет на Директорите и от Изпълнителен Директор. Към 31.12.2015 г. общата площ на летището е 387 дка. Върху тази площ са изградени 3 хангара за домуване на самолети, административна сграда, модерна противопожарна система с помпена станция , зали за обучение, ГСМ склад, перон и рульожки, и летателна писта с дължина 910 м. и ширина 25 м. През 2010 г. е завършена и влиза в експлоатация и нова „приемна сграда“ /малка аерогара/.
На летателна площадка “Лесново” могат да се извършват полети летателни апарати с маса до 5 700 кг. и 19 пътникоместа само в светлата част на деня, при видимост разрешаваща визуално кацане. В момента основна цел е дружеството да стартира по-съществени капиталови инвестиции във връзка с удължаване и разширяване на пистата и поетапна реконструкция и модернизация на сградния си фонд и съществуващите съоръжения. „Интерскай” АД е един от основните доставчици на авиационно гориво 100 LL.
Дружеството внася горивото директно от производителя „OBR Spolka Akcyjna”, което осигурява възможност за продажба на едро и дребно на висококачествено, отговарящо на специфичните изисквания авиационно гориво на конкуретна цена. Приходите от наем на летищна площ са предимно наеми от отдаване на място за домуване на въздухоплавателни средства на закрито /дружеството разполага с три хангара/ и открито /в рамките на летателната площадка/ .
Приходите от продажба на стоки включват приходи от продажба на гориво - авиационен бензин 100LL и смазочни материали, приходи от продажби на снек-бар, локиран в новооткритата Приемна сграда, разположена на територията на летищната площадка, както и приходи от продажба ресторант.

Контакти

  • Село Лесново, община Елин Пелин
  • 0885 853 165

Христо Христов - изп. директор
моб. Телефон 0888 510 266
e-mail: hristov@intersky.bg
> Сибила Братанова - гл. счетоводител
моб. телефон 0888 510 634
e-mail: office@intersky.bg