“Екострой” АД

  • Екострой АД
  • Екострой АД
  • Екострой АД
 
Предмет на дейност

“Екострой” АД е строителна компания, изпълняваща конструктивни и инфраструктурни проекти. Основният капитал на дружеството е 65 хил.лв., от които 67 % са собственост на “Албена” АД. Предмет на дейност на дружеството е строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструктура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, импорт, експорт, транспорт, и др.

Контакти

  • гр. Добрич 9300, ул. „Стоил Войвода” № 30, п.к. 102
  • + 058 622 333

Велико Иванов - Прокурист
+359885 853 601