Съвет на директорите

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България. В Съвета на директорите на дружеството участват:

1. Радосвет Радев - Председател на СД

Дружества, в които е член на управителен орган, респективно надзорен съвет:

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

"Албена" АД , "Дарик Радио " АД, "Дарик Холдинг" АД, "Приморско клуб" ЕАД, „Дарик академия" ЕООД, „Дарик 90 София" ЕООД „Цитадела" ЕООД, "Доверие Обединен Холдинг" АД, "Медика" АД, "Доверие-Капитал" АД

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Медиамикс груп" ООД, "Дарик Радио " АД, "Дарик Холдинг" АД, Рекламна Агенция Дарик (Рад) ЕООД

2. Иван Калинков - Зам. председател на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Бряст - Д" АД, "Албена" АД, „Албена Холдинг" АД

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Бряст - Д" АД

3. Красимир Станев - Член на СД; Изпълнителен директор на Дружеството

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

"Албена Холдинг" АД, „Приморско клуб" ЕАД; „Екоагро" АД; „Перпетуум Мобиле БГ" АД; "Албена" АД 

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Ен Джи А" АД

4. Маргита Тодорова - Член на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

"Албена Холдинг"АД, "Албена" АД, ''Здравно Учреждение Медика - Албена'' АД, "МЦ Медика-Албена" ЕАД, "Бялата Лагуна" ЕАД

5. Даниела Петкова - представител на Ди Ви Консултинг ЕООД - Член на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

ПОК "Доверие" АД, БАДДПО

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

"Свимар" ООД, "Инфоприм" ООД

Организационна структура на "Албена" АД