Консолидрани Финансови отчети
АЛБЕНА АД, Доклад на одитора към годишен консолидиран отчет към 31.12.2014 г.
АЛБЕНА АД, Междинен Консолидиран отчет към 30.06.2013 г. (по МСС)


Програма за добро корпоративно управление