• “Еко Агро” АД

  “Еко Агро” АД е дружество с предмет на дейност производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, изкупвателно-търговска дейност, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури, риболов, производтво и реализация на рибни продукти. „Албена“ АД притежава 97.70 % от капитала на дружеството.

 • „Интерскай” АД

  Предмет на дейност на дружеството е превоз на пътници и товари и авиационни услуги със самолети и вертолети в страната и чужбина, летищна дейност, продажба на горива. Дружеството е със седалище и адрес на управление: с.Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. Дружеството извърши мащабни инвестиции на летището в с. Лесново. „Интерскай” АД е публично дружество, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

 • „Приморско Клуб” ЕАД

  В края на 2011 г. ваканционно селище Приморско се отдели от „Албена” АД с решение на ОСА и ще функционира като еднолично акционерно дружество „Приморско клуб” ЕАД, с предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и др.

 • „Ахтопол Ризорт” ЕАД

  „Ахтопол Ризорт” ЕАД е учредено през 2013 г. и е с предмет на дейност управление на недвижими имоти, търговска дейност, придобиване дялове в дружества, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, консултантски и други услуги и всякаква друга дейност, която не е забранена изрично със закон.

 • "Албена тур" ЕАД

  Дейността на „Албена Тур” АД през 2011 г. се извършваше в следните основни направления: Екскурзоводско обслужване в к.к. Албена и ММЦ Приморско; Екскурзии и мероприятия в к.к. Албена и ММЦ Приморско; Продажби на туристически пакети от туристически агенции в страната и бюра за директни продажби

 • "Бялата Лагуна" ЕАД

  Предметът на дейност на дружеството е хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и турагентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и др. видове услуги, свързани с международният и вътрешен туризъм; организиране на екскурзии в страната и чужбина.

 • „Тихия кът” АД

  „Тихия кът” АД е акционерно дружество, създадено през месец Август 2005г. в съдружие между „Албена”АД и Община Балчик с цел разработване и изграждане на проекти в сферата на недвижимите имоти, тяхната продажба, отдаване под наем, управление и логистично обслужване.

 • „Специализирана болница за рехабилитация Медика Албена” ЕООД

  Предметът на дейност на „СБР Медика Албена” ЕООД е осъществяване на специализирана болнична помощ, включваща диагностика, лечение на заболявания, физикална терапия и комплексна рехабилитация на пациенти.

 • "Екострой" АД

  “Екострой” АД е строителна компания, изпълняваща конструктивни и инфраструктурни проекти. Основният капитал на дружеството е 65 хил.лв., от които 67 % са собственост на “Албена” АД. Предмет на дейност на дружеството е строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструктура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, импорт, експорт, транспорт, и др.

 • „Актив – СИП” ООД

  „Актив – СИП” ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище гр.Варна. Основен предмет на дейност на дружеството е производство и търговия със строителни смеси, вододисперсни мазилки и бои, грундове, латекс и др., строителна и инженерингова дейност.

 • „Перпетуум мобиле БГ” АД

  Перпетуум мобиле БГ„ АД е учредено през 2012 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление кк Албена 9620, Административна сграда на „Албена” АД, офис 409.

 • „Албена Автотранс” АД

  „Албена Автотранс“ АД е един от най-големите превозвачи на пътници в Североизточна България с над 30 години история. Основана е като транспортно отделение на Курортен Комплекс Албена, като акцента е върху туристическия автотранспорт.

 • „България-29” АД

  „България-29“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е имота в София, бул. Никола Петков 73 (бивша текстилна фабрика).

 • „Идис“ АД

  „Идис“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е имота в гр. Варна, бул. Осми Приморски полк 128. Сградата е на четири етажа и се намира в район с отлична локация, в близост до централната част на град Варна, НАП Варна и Административния съд.

 • „ИКО БИЗНЕС“ АД

  „Ико Бизнес“ АД е дружество от групата на „Албена“ АД, опериращо в сектора на недвижимите имоти, с основна дейност отдаване на сградния фонд под наем. Основният актив на компанията е офис сграда в широк център на гр. Пловдив. Общо квадратурата, годна за отдаване, е в размер на 1 198 кв.м. Дружеството притежава почивна база в к.к. Албена, която е отдадена под наем на „Албена“ АД.

 • „Алфа консулт 2000 „ ЕООД

  Основната дейност дружеството e отдаване под наем на земеделски земи и стопанска сграда с цел реализиране на приходи. Наред с основната дейност „Алфа консулт 2000”ЕООД участва в управлението на част от дружествата на "Албена" АД. „Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

 • „Фламинго Турс“ ЕООД

  Фламинго Турс извършва туроператорска дейност и е специализирана в 3 основни направления : пакетни почивки – хотел, полет и трансфер; само хотелско настаняване и самолетни билети. Дружеството е със седалище в Германия. “Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.