"Тихия Кът" АД

  • Тихия кът
  • Тихия кът
  • Тихия кът
 
Предмет на дейност

Капиталът на дружеството е 10 326 300лв., разпределен в 103 263 поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка. „Албена“ АД притежава 75% от капитала на дружеството. Дружеството се управлява от Съвет на Директорите и Изпълнителен Директор. „Тихия кът” АД е в процес на реализиране на инвестиционен REAL ESTATE проект. В своята цялост, проект „Балчик гардънс“, гр. Балчик обхваща група от общо шест обекта и съоръжения, които подлежат на самостоятелно въвеждане в експлоатация, но в контекста на въвеждане на целия комплекс в експлоатация, са обвързани. Последователността на изреждане по-долу отразява приоритетите и обвързаността на отделните обекти и съоръжения.
1.1 Жилищна сграда Блок А с общо РЗП 3597,41 кв.м., състояща се от 43 апартамента, SPA, бистро, офис, сервизни помещения и гараж с 18 броя паркоместа
1.2 Външни и площадкови ВиК
1.3 Трафопост и кабелни линии средно и ниско напрежение
1.4 Басейн с обем 276 куб.м, включващ дял за възрастни и детски дял – въведен в експлоатация на база Удостоверение №61/4.10.2012г. издадено от Община Балчик;
1.5 Пилотна конструкция
1.6 Жилищна група от шест самостоятелни еднофамилни къщи.
Околната среда около жилищен блок А е завършена с алейна мрежа, парково осветление, поливна система и озеленяване, басейна е в завършен вид с прилежащите към него зони – плочници, рампа и стълбище.

В портфейла от имоти за продажба на дружество „Тихия кът“АД, освен обща РЗП 9 433 кв.м. (жилищна площ) под формата на апартаменти и къщи, са налични и терени в рамките и извън терена на комплекс „Балчик гардънс“.
За продажба, без необходимост от допълнителни инвестиции, дружеството предлага:

Терен с площ 1 825 кв.м. в комплекс „Балчик гардънс“, с трайно предназначение – урбанизирана територия, извън регулация;
Терен с площ 1 641 кв.м. в комплекс „Балчик гардънс“, с трайно предназначение – урбанизирана територия, извън регулация;
Терен с обща площ 10 197кв.м., разположен на алея Дамбата, гр. Балчик -с трайно предназначение – урбанизирана територия, извън регулация;
Терени в землището на село Рогачево – обща площ 20 715кв.м. С ПУП и променено предназначение за жилищно строителство.

Контакти

Нели Беливанова - гл. счетоводител
моб. Телефон 0888 510 503
e-mail: belivanova@albena.bg