“Албена тур” ЕАД

 • Албена Тур ЕАД
 • Албена Тур ЕАД
 • Албена Тур ЕАД
 

Предмет на дейност

В края на 2011 г. ваканционно селище Приморско се отдели от „Албена” АД с решение на ОСА и ще функционира като еднолично акционерно дружество „Приморско клуб” ЕАД, с предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки незабранени от закона.
„Албена“ АД притежава 100% от капитала на дружеството.

Контакти

 • к.к. АЛБЕНА 9620, Културно Информационен център ,офис 202 И.Н ПО ДДС BG 124507696 Булстат:124507696 Лиценз за туроператор: N03992
 • 0700 12 110
 • www.albenatour.bg

 • Управител: Николай Ламбрев
  Моб.тел.: +359 885 853 835

 • Конгресен Център
  Тел. : 0579 62421
  Факс: 0579 62814
  e-mail : kcenter@albena.bg

Бюра за директни продажби :

Бюро гр. СОФИЯ, адрес: Св. Иван Рилски 33-35, e-mail: sofia@albenatour.bg, Лилия Джерманова, тел: 0885 853097

Бюро гр. ПЛОВДИВ, адрес: ул. Капитан Райчо 95, е-maill: plovdiv@albenatour.bg, Димитрина Димитрова, тел 0885 853094

Бюро гр. ДОБРИЧ адрес: площад Свобода 4, е-maill: dobrich@albenatour.bg, Гълъбин Бакларов, тел 0885 853083

Бюро гр. ГАБРОВО адрес: ул. Емануил Манолов 14, е-maill: gabrovo@albenatour.bg, Павлина Василева, тел 0885 853792

Бюро гр. РУСЕ адрес: ул. Княжевска 39, е-maill: ruse@albenatour.bg, Милена Гогева, тел 0885 853563