“Албена Инвест Холдинг” АД

  • Албена Инвест Холдинг АД
  • Албена Инвест Холдинг АД
  • Албена Инвест Холдинг АД
 
Портфейл

Портфейл От 1996 г. структурата на портфейла на Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/се е променила и в момента основните дейности са в сферата на недвижимите имоти, сектора на туризма, транспорта и машиностроенето.
Холдингът използва консервативен подход за управление, а резултатите доказват сигурността и стабилността, която Абена Инвест Холдинг АД предлага на инвеститорите си.
Портфейлът на Албена Инвест Холдинг АД се състои от 12 дъщерни дружества и 2 асоциирани компании.
Осем от дъщерните дружества развиват дейност в сектора на недвижимите имоти в области като отдаване под наем на офиси, търговски площи, складови помещения и незастроени площи, също така закупуване на земеделски земи и арендирането им. Две от дъщерните дружества са с дейност в сферата на транспорта, докато други две дъщерни дружества развиват дейност в сферата на зимния и целогодишен туризъм. Чрез участието си в други две дъщерни дружества, Албена Инвест Холдинг АД разширява своята дейност в машиностроенето, както и в мебелното производство.
Изграждането на портфейла и рискът асоцииран с него, следва консервативен подход. Липсата на дългово финансиране служи добре на АИХ в период на икономическо свиване и намаляване на стойността на активите.

Капитал

“Албена Инвест Холдинг” АД се консолидира като дъщерно дружество на “Албена” АД до 9.04.2009 г.. Дружеството е с основен капитал 5 500 х.лв. Участието на “Албена” АД в капитала на дружеството е 47.83 %. На 9.04.2009 г. Албена АД продаде на „Албена Холдинг”АД 40,44% от капитала на „Албена Инвест Холдинг”АД . През четвъртото тримесечие на 2011 г, , с решение на ОСА е сключен договор за кредит между „Албена Инвест Холдинг” АД и „Албена” АД в размер на 2 500 000 евро, със срок на погасяване 5 години и годишна лихва 4.5%. Обезпечението по кредита е първи по ред залог върху вземане на „Албена” АД от сключени договори с туроператори за 2012 г.

Контакти

  • 1606, гр. София, ул. „Св. Ив. Рилски” № 33-35
  • + 02/951 60 53