За компанията

„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава три курорта по българското Черноморие – к.к. Албена, ваканционно селище Приморско и ваканционно селище Бялата Лагуна, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес – транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство. С разпореждане на Министерски съвет от 1991 г., съобразно изискванията на Търговския закон и ГПК, съществуващата от 1969 г. Държавна фирма “Албена” е преобразувана в Еднолично акционерно дружество “Албена” ЕАД, в последствие през 1997 г. преобразувано в акционерно дружество. „Албена” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. През м. юни 2012 г. Албена АД е включена в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление листнати на БФБ CGIX.

„Албена“АД притежава и управлява множество дъщерни компании, обединени в Икономическа Група „Албена“. Паралелно с основната туристическа дейност чрез дъщерните си дружества са развити следните дейности, подкрепящи основния бизнес:

  • Туроператорска дейност, организиране на екскурзии и мероприятия, конгресен туризъм, транспортна дейност и отдаване на автомобили под наем – чрез „Албена Тур“ ЕАД  и „Фламинго Турс“ ЕООД със седалище в Германия,“Албена Автотранс“ АД.
  • Медицинска и балнеологична дейност – чрез „Медицински Център „МЦ Медика Албена“ ЕАД и нейнито дъщерно дружество „Дрогерии Медика Албена“ ЕООД, Специализирана Болница за Рехабилитация  „СБР Медика – Албена“ ЕООД, както и чрез асоциираното си дружество Здравно учреждение „ЗУ Медика Албена“ АД.
  • Земеделие и производство на селскостопанска продукция  – чрез дружествата „Еко Агро“ АД
  • Строителство – „Екострой“ АД, „Актив сип“ ООД
  • Авиодейност и летищна дейност – чрез „Интерскай“ АД
  • Инвестиции в инсталации за производство на електрическа енергия от отпадъци и биомаса – „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД
  • Инвестиции, управление и стопанисване на недвижими имоти – „Тихия кът“ АД, „Алфа Консулт 2000″ ЕООД, „България 29″, „Добруджански текстил“ АД, „Идис“ АД, „Ико Бизнес“ АД, „Ахтопол Ризорт“ ЕАД
  • Производство на мебели и обзавеждане на хотели, ресторанти, офиси, магазини, вили и домове – „Бряст Д“ АД

Регистрираният акционерен капитал на Албена АД  е 4273 хил.лв., разпределен в 4 273 126 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българска фондова борса.

Емитираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни права на акционерите.

През януари 2003 г. Албена АД изкупува 128000 броя собствени акции на стойност 1536 хил. лв.  Във връзка с извършеното преобразуване чрез вливане на  Албена Инвест Холдинг АД (преобразуващо се дружество) в Албена АД (приемащо дружество) на 01.11.2016 г. Албена АД придоби 879131 бр. собствени акции на стойност 3615 хил.лв. – операцията е представена като ефект от вливане към най-ранния съпоставим период 31.12.2014 г.

През 2016 г. за удовлетворяване на  акционерите на преобразуващото се дружество Албена Инвест Холдинг АД в резултат на вливането Албена АД предостави 994821 броя от собствените акции.

В резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест  Холдинг АД са изкупени обратно12300 бр.акции.

Към 31.12.2016 г. Албена АД притежава 24610 бр. собствени акции на стойност 948 хил.лв. представени в настоящия финансов отчет  в позиция „придобити собствени акции“.

Към 31 декември 2016 разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

АКЦИОНЕРИ2016 ГОДИНА
АкционериБрой акцииАкционерно участие в %
Албена Холдинг АД2 708 61463.39%
УПФ Доверие256 8506.01%
ЗУПФ Алианц България160 1223.75%
Албена АД24 6100.58%
Други юридически лица533 71512.49%
Физически лица589 21513.79%
ОБЩО4 273 126100.00%