Структура на капитала

Регистрираният акционерен капитал на Албена АД  е 4273 хил.лв., разпределен в 4 273 126 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българска фондова борса.

Емитираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни права на акционерите.

През януари 2003 г. Албена АД изкупува 128000 броя собствени акции на стойност 1536 хил. лв.  Във връзка с извършеното преобразуване чрез вливане на  Албена Инвест Холдинг АД (преобразуващо се дружество) в Албена АД (приемащо дружество) на 01.11.2016 г. Албена АД придоби 879131 бр. собствени акции на стойност 3615 хил.лв. – операцията е представена като ефект от вливане към най-ранния съпоставим период 31.12.2014 г.

През 2016 г. за удовлетворяване на  акционерите на преобразуващото се дружество Албена Инвест Холдинг АД в резултат на вливането Албена АД предостави 994821 броя от собствените акции.

В резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест  Холдинг АД са изкупени обратно12300 бр.акции.

Към 31.12.2016 г. Албена АД притежава 24610 бр. собствени акции на стойност 948 хил.лв. представени в настоящия финансов отчет  в позиция „придобити собствени акции“.

През 2017 г. в резултат на упражнени по реда на чл. 126 от ЗППЦК права от акционери на прекратеното Албена Инвест  Холдинг АД са изкупени обратно 15 774 бр.акции на стойност 1027 хил. лв.


СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Акционери 2017 година

АкционериБрой акцииАкционерно участие
Албена  Холдинг АД2 708 61463.39%
УПФ Доверие257 2856.02%
ЗУПФ Алианц България160 1223.75%
Албена АД40 3840.95%
Други юридически лица533 39812.47%
Физически лица573 32313.42%
Общо4 273 126100.00%

Акционери, притежаващи повече от 5 % от капитала на „Албена “ АД  към 31.12.2017 г. са:

Акционери към 31.12.2017 година

АкционериБрой кацииАкционерно участие в %
Албена  Холдинг АД2 708 61463.39%
УПФ Доверие257 2856.02%