Корпоративна структура

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България. В Съвета на директорите на дружеството участват:

1. Радосвет Радев – Председател на СД

Дружества, в които е член на управителен орган, респективно надзорен съвет:

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Албена“ АД , „Дарик Радио “ АД, „Дарик Холдинг“ АД, „Приморско клуб“ ЕАД, „Дарик академия“ ЕООД, „Дарик 90 София“ ЕООД „Цитадела“ ЕООД, „Доверие Обединен Холдинг“ АД, „Медика“ АД, „Доверие-Капитал“ АД

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Медиамикс груп“ ООД, „Дарик Радио “ АД, „Дарик Холдинг“ АД, Рекламна Агенция Дарик (Рад) ЕООД

2. Иван Калинков – Зам. председател на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Бряст – Д“ АД, „Албена“ АД, „Албена Холдинг“ АД

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Бряст – Д“ АД

3. Красимир Станев – Член на СД; Изпълнителен директор на Дружеството

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Албена Холдинг“ АД, „Приморско клуб“ ЕАД; „Екоагро“ АД; „Перпетуум Мобиле БГ“ АД; „Албена“ АД 

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Ен Джи А“ АД

4. Маргита Тодорова – Член на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Албена Холдинг“АД, „Албена“ АД, “Здравно Учреждение Медика – Албена“ АД, „МЦ Медика-Албена“ ЕАД, „Бялата Лагуна“ ЕАД

5. Даниела Петкова – представител на Ди Ви Консултинг ЕООД – Член на СД

Участва в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

ПОК „Доверие“ АД, БАДДПО

Притежава повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:

„Свимар“ ООД, „Инфоприм“ ООД